Светът на физиката
на живо
 
 
 
Авторски права
 
 

Авторски права
Всички изпратени материали следва да са оригинални съчинения на авторите си.
Всички текстове, включени в "Светът на физиката", са собственост на техните автори и се използват единствено с тяхно позволение. Публикациите в списание "Светът на физиката" могат да се четат в Мрежата, да се копират за лична употреба или да се цитират с позоваване на това електронно списание. Текстът не може да бъде издаван след електронната си публикация в списание "Светът на физиката", редактиран или променян по какъвто и да е начин без разрешението на автора. Както и при печатните материали, би трябвало да се подхожда с особено внимание при правене на извадки и цитиране на авторския текст, като се осигурява точно предаване на гледните точки, мненията и аргументите, съдържащи се в оригиналното произведение.
Редакторите си запазват право да издават авторския материал, вече публикуван в списание "Светът на физиката", без да бъде променян, в специализирани тематични електронни и книжни издания (например сборници и антологии и т.н.)
Ако авторският материал вече има книжна публикация, е необходимо писмено разрешение на предишните издатели, за да може текстът да се появи в брой на списание "Светът на физиката".
Списанието не приема материали, които вече са публикувани другаде в електронен или книжен вид.

 
 
 
® Сп. Светът на Физиката