Светът на физиката
на живо
 
 
 
Изпращане на статия (указания за публикуване)
 
 

Срокове: Публикуването на статии в Светът на Физиката е постоянно.

Изпращането на статиите до Редакцията става на адрес: worldofphysics@abv.bg с прикачени файлове. Получаването на файловете се потвърждава с обратен мейл. При условие, че не сте получили потвърждение до 10 дни съществува, възможността Вашата статия да не е получена и следва да изпратите файловете отново.

Редакционната колегия може да откаже да публикува или да върне за неизбежни корекции статиите, които по преценка на представящия редактор или главния редактор не отговарят на основните изисквания за научност, оригиналност и стил на изложението.

Подробни указания към авторите
Няма ограничения за обема на текста на научните съобщения и фигурите (респективно снимки, образи).

За текста и таблиците може да се използва Word for Windows или Writer за Linux.

Текстът да няма специално оформление (освен болд, курсив и главни букви):
– да е без колони, да няма нищо в табличен вид (освен ако не става въпрос за таблици);
– за отстъп при нов ред да се използва First line Indent, а не табулация;
– разделянето, примерно на формула и след нея номер, да става с табулация, а не с многобройни интервали;
– да не се използват интервали като средство за някакво оформление.

Задължително целият текст да е редактиран и коригиран (да няма печатни и правописни грешки).

Бележките под линия да не са оформени като footnote, а да са накрая на съответния материал.

Фигурите и снимките да се изпратят и на отделен файл с отбелязано място в самия файл за местоположението им. Ако са от интернет, да бъдат с резолюция поне 250 пиксела. Ще са цветни в онлайн версията на списанието.

Използваната литература трябва да съдържа литературни източници, които са достъпни за проверка.

На края на статията добавете информация за автора (авторите) на статията: име, длъжност, месторабота (названието на институцията да не се съкращава), академично звание, научна степен, контакти; резюме, заглавие и име на автора (авторите) на английски;

Крайното оформянето (формат, вътрешни размери на полето, шрифт, размер) на текста в списанието е ангажимент на Редакцията.Списанието препоръчва да се спазва следната последователност на разделите:

ЗАГЛАВИЕ (TITLE)
Заглавието трябва да отразява основната идея на статията и точно да определя проблема, който се разглежда, в едно изречение.

То трябва да бъде съдържателно и така формулирано, че да е разбираемо за широк кръг специалисти от областта, в която работите; да съдържа в сбит вид предмета на изследването. Понякога в заглавието се включват елементи от подхода, методиката и основния резултат, но само ако за това има достатъчно сериозни основания; например, ако резултатът е особено изненадващ и разчупва виждане, съществувало от дълго време.Същевременно обаче заглавието не трябва да бъде прекалено дълго и да се превръща в кратко резюме.

АВТОР(и)
Имената на авторите (собствено и фамилно) се изписват под заглавието, като се посочват само инициалите на бащиното име при желание. Не се изписват научни звания и степени.

РЕЗЮМЕ (ABSTRACT)
Резюмето трябва да съдържа в сбит вид специфичните особености на изследването - предмета, използваната методика, главните резултати и изводи. Тъй като резюмето е от тези елементи, които се разпространяват и чрез вторични информационни издания независимо от основния текст, то не трябва да съдържа цитати; не се препоръчва също така в него да се използват формули, таблици и други подобни средства. Допуска се използването на изречения от основния текст на статията. Препоръчителният обем е около 200-300 думи.

КЛЮЧОВИ ДУМИ (KEYWORDS)
Брой на ключовите думи (изрази) да бъде до 5.

Ключовите думи се използват главно от информационните служби, за да преценят в какви вторични издания и под какви рубрики да включат информация за Вашата статия.

Няма ограничения при избора на ключови думи, но трябва да бъдете сигурни, че използваните ключови думи ще бъдат правилно разбрани. Използването само на специфични ключови думи води до значително съкращаване на публиката за вашата статия.

УВОД (INTRODUCTION)
Съдържа информация за изследователя и изследването, предистория и обстоятелства, мотивация за насочването към дадената тема.
Уводът трябва да даде убедителен отговор за мотива за провеждане на изследването и каква е целта на изследването. Също се препоръчва уводът да дава основни сведения, нужни за разбиране на статията, и кратък обзор на подобни изследвания на други автори.

ЕКСПЕРИМЕНТ (EXPERIMENTS)
Описанието на експеримента трябва да включва описание на извадката, подробно изложение на използваните методи, инструментариум, процедура на изследването, статистически методи.
Експериментът е основен метод за изследване. Основно изискване е абсолютно точно да се отбележат условията, в които е проведен експериментът. По този начин се осигурява нужната информация за възпроизвеждане на експеримента и проверка на публикуваните резултати.

ПРЕДСТАВЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИ (RESULTS)
Излагат се основните резултати, придружени от таблици, графики или друг илюстративен материал, който не повтаря, а допълва изложените в текста данни. Местата на таблично и графично изложения материал се посочват с последователна номерация. Акцентира се върху данни с потвърдена статистически стойност.
Задължение на автора е да намери подходящо средство за представяне данните в обозрим вид, като съобщи ясно до каква степен това е довело до загуба на автентична информация. Особено ефективни за представяне на данни са графиките и диаграмите (блокови, кръгови), а така също и таблиците. За показване на качествени аспекти на изследвания обект се препоръчват фотографии в jpeg и tiff формат .

ОБСЪЖДАНЕ НА РЕЗУЛТАТИЕ (DISCUSSION)
В този раздел се прави теоретичен анализ, интерпретация и аргументация на резултатите, установява се връзката им с хипотезата на изследването, сравняват се собствените резултати с тези на други изследователи. Обсъждането завършва със съответни научни изводи.

Тук се изисква изключително прецизен език. Трябва да се прави ясна разлика между факт и убеждение, между сигурност и съмнителност, да се очертаят точно границите, в които се разпростират изложените твърдения. Така се доказват достойнствата на работата и се избягват евентуални упреци в неточност, подвеждане и други подобни нежелани последствия.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (CONCLUSION)
Резюмира основните резултати и изводи от изследването, както и различията в настоящото изследване с други изследвания на тази тема.

БЛАГОДАРНОСТИ (ACKNOWLEDGEMENTS)
Отправят се към лица и организации, които са спомогнали за осъществяване на изследването идейно, технически или финансово, като се отбелязват причините за благодарността.

ЛИТЕРАТУРА (LITERATURE)
Описание на литературните източници
В списъка на използваната литература се включват само упоменати в статията източници.

Подреждането на литературните източници в раздел Литература да става по ред на споменаване в статията. Препоръчително е използването на най-новите източници.

Описват се инициал на името, фамилия на автора за всички автори, като при повече от 3-ма останалуте могат да се заменят с “и др.,” или “et al.”. При цитат на книга след имената се дава заглавието на книгата (в курсив) и име на издателството. Ако статията е от списание, следва името на списанието (в курсив), том, страници. Името на статията се дава при желание. Накрая в скоби се дава година на публикацията. Ако материалът е свален от Интернет, освен адреса се дава и датата, на която материалът е ползван.

Пример:
[1] Арнаудов, Г. Медицинска терминология на шест езика. София. Наука и просвета. (1975.)
[2] Златкова, Е., М. Гайдарова, Н. Димитрова. Проблеми на подготовката и кволификацията на учителите по физика при реализиране нановите учебни планове и програми. Сп. Физика, кн. 4. (2003)
[3] Лозанова, С. Специфики и модалности в теоретичното развитие на парадигмата на мануалната комуникация. Сп. Специална педагогика, бр. 3.(2003)
Цеков, Х. Физика – учебник за 8 клас. София. Анубис. (2003)
[4] Walters, L. Sign Facilitation in Word Recognition. Journal of Special Education. Vol. 35, Issue 1, pp. 29-50 (2001)

Цитиране
Цитирането на литературните източници да става в скоби и да съдържа номера в списъка с литературата. При изреждане на повече от един източници в един цитат, разделянето им става със запетая или чертичка. Пример за цитиране на статии 2, 3 и 4: [2-4]; цитиране на статии 2 и 4: [2, 4]


За научните направления (История на физиката,математиката, Биографии и очерци, Социално-икономически аспекти на физиката и др.), в които е възприето изложението да става без раздели, се препоръчва следната последователност:

ЗАГЛАВИЕ
АВТОР
(и)
РЕЗЮМЕ
КЛЮЧОВИ ДУМИ
ТЕКСТ НА СТАТИЯТА
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
БЛАГОДАРНОСТИ
ЛИТЕРАТУРА


Тук се включват следните видове статии:

Теоретични статии
Разглеждат състоянието на теорията в дадена област или очертават концепция, оригинално разработена от автора. Тезата на автора се извежда от обзор на проучвания върху даден проблем и теоретичните подходи с критичен анализ.

Обзорни статии
Базират се на анализ на обширен брой научни публикации по даден проблем, като следва да се очертаят  основните насоки на развитие на изследванията в дадена област, тяхното съвременно състояние, насоки на развитие и съответстващите изводи.

Рецензии на книги: Да отговарят на общоприетите изисквания за рецензиране на монографии.

Авторите носят пълна отговорност за съдържанието на материалите. Ръкописи не се връщат


 
 
 
® Сп. Светът на Физиката