Редакционна колегия Редакционен съвет
 

Главен редактор:
проф. дтн Сашка Александрова
Технически университет, София
e-mail: worldofphysics@abv.bg

Заместник-главен редактор:
проф. дфн Ана Георгиева
Съюз на физиците в България

доц. д-р Мариана Кънева
ИФТТ - БАН

Членове:
проф. дфн Иван Лалов
Софийски университет "Св. Климент Охридски"

проф. Евгени Попов
Институт "Френел", Марсилия, Франция

доц. д-р Радостина Камбурова
ИФТТ - БАН

доц. д-р Борислав Павлов
Софийски университет "Св. Климент Охридски"

доц. д-р Светлен Тончев
MKS Instruments, Рочестър, САЩ

доц. д-р Желязка Райкова
ПУ "Паисий Хилендарски"

н. c. к.ф.м.н. Игорь Масляницын
Институт по обща физика, Москва

Отговорен секретар:
Пенка Лазарова
Съюз на физиците в България
ас. д-р Лилия Атанасова
МУ-София


Предпечатна подготовка:
Л. Атанасова

 

акад. Александър Г. Петров
ИФТТ - БАН

чл.-кор. Николай В. Витанов
Софийски университет "Св. Климент Охридски"

чл.-кор. Чавдар Стоянов
ИЯИЯЕ - БАН

проф. дмн Николай. К. Витанов
ИМ - БАН

проф. дфн Лъчезар Аврамов
ИЕ - БАН

проф. дфн Хассан Шамати
ИФТТ - БАН

проф. дфн Евгения Вълчева
Софийски университет "Св. Климент Охридски"